آویژه طرح

طرح های کاتالوگ چمن

چمن مصنوعی

چمن مصنوعی

وقتی صحبت از صرفه جویی به میان می آید بهترین گزینه برای فضای خارجی و پوشش مناسب گیاهی ،چمن های مصنوعی می باشند که با مقاومت سایشی زیاد و عدم تغییر رنگ در برابر نورمستقیم خورشید ،سرما و گرما بدون نیاز به آبیاری ،سالهای متمادی زیباگر فضای شما خواهد بود.