رنگ‌های موجود
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 2 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 5 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 14 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 15 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 16 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 19 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 25 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 26 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 30 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 34 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 37 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 38 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 40 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 42 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 45 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 47 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 50 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 52 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 73 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 78 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 79 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 80 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 85 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 86 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 87 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 90 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 91 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 92 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 93 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 97 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 99 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 103 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 106 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 107 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 108 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 109 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 110 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 111 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 112 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 113 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 115 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 117 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 118 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 119 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 120 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 121 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 122 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 123 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 124 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 125 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 126 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 127 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 128 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 132 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 133 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 141 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 142 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 144 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 146 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 147 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 149 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 151 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 152 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 154 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 165 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 170 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 183 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 188 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 191 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 196 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی (226) گردویی
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 227 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 228 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 230 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 260 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 261 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 262 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 264 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 266 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 267 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 269 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 270 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 273 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 282 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 334 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 372 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 373 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 374 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 463 scaled آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 533 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 534 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 535 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 538 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 645 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 682 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 683 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 697 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 701 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 702 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 704 e1710680670901 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 706 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 722 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 731 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 732 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 733 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 734 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 735 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 738 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 751 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 758 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 766 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 767 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 768 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 769 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 773 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 780 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 809 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 810 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 811 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 812 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 813 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 967 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 975 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 980 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 990 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 993 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 995 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1002 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1003 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1006 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1035 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1039 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1046 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1047 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1048 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1049 آویژه طرح
 • پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1050 آویژه طرح

پارکت چوب جناقی

پارکت چوبی کفپوشی از جنس چوب است که با قرار دادن قطعات در اشکال و ابعاد مختلف تولید می شود. به این قطعات تایل پارکت گفته میشود. پارکت چوبی در دو نوع تمام چوب و مهندسی ساخته میشود که هر دو بعد از نصب ظاهری زیبا و لوکس دارند.این کالا، کالایی بسیار لوکس میباشد که نگهداری از آن مانند هر کالای لوکسی حایز اهمیت میباشد.

همه چیز در طول زمان تغییر می کند اما ارزش چوب و جذابیت آن بعنوان کف چوبی و در گذر زمان بی تغییر و پر انرژی می ماند. جنس چوب استفاده شده در پارکت چوبی براساس عوامل مختلف تعیین میشود . برای پارکت چوبی عموما از چوب هایی مانند چوب درخت راش، چوب درخت بلوط، چوب درخت گردو، چوب درخت افرا، چوب درخت زبان گنجشک استفاده میشود . پارکت های چوبی همگی از چوب طبیعی ساخته میشوند و به دلیل استفاده از چوب طبیعی دامنه انتخاب گسترده ای را با قیمت و کیفیت مختلف برای علاقمندان به ارمغان می آورد.  پارکت ها در سیستم های قدیمی تر عموما شامل قطعات متعددی بودند که حتما با چسب به یکدیگر و کف متصل میشدند اما در سال های اخیر پارکت ها به صورت کلیکی در یکدیگر قفل میشوند.

پارکت چوبی هرینگبون (جناغی) یک سبک محبوب است که در آن تایل های چوبی کوچک به صورت زیگزاگ در کنار یکدیگر قرار می گیرند. نام هرینگبون (Herringbone) از فرم اسکلت نوعی ماهی برگرفته شده است. شما می توانید از پارکت تمام چوب یا پارکت چوبی مهندسی شده برای دستیابی به یک طرح هرینگبون استفاده نمود.

پارکت چوبی شورون (جناقی) روشی برای چیدمان پارکت به صورت V -شکل است که در آن تایلهای پارکت با زاویه 45 درجه در کنار یکدیگر قرار می گیرند. پارکت شورون با انواع فضاهای داخلی، چه کلاسیک و چه مدرن سازگار است. درست مانند پارکت هرینگبون، مدل شورون نیز یکی از محبوب ترین و با ارزش ترین الگوهای نصب پارکت است.

اطلاعات تکمیلی

پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1050 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1049 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1048 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1047 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1046 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1039 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1035 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1006 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1003 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1002 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 995 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 993 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 990 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 980 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 975 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 967 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 813 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 812 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 811 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 810 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 809 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 780 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 773 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 769 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 768 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 767 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 766 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 758 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 751 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 738 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 735 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 734 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 733 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 732 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 731 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 722 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 706 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 704 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 702 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 701 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 697 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 683 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 682 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 645 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 538 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 535 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 534 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 533 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 418 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 412 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 374 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 373 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 372 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 334 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 282 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 273 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 270 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 269 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 267 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 266 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 264 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 262 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 261 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 260 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 230 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 228 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 227 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 226 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 196 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 191 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 188 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 183 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 170 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 165 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 154 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 152 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 151 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 149 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 147 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 146 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 144 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 142 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 141 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 133 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 132 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 128 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 127 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 126 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 125 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 124 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 123 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 122 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 121 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 120 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 119 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 118 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 117 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 115 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 113 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 112 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 111 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 110 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 109 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 108 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 107 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 106 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 103 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 99 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 97 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 93 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 92 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 91 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 90 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 87 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 86 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 85 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 80 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 79 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 78 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 73 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 52 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 50 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 47 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 45 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 42 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 40 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 38 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 37 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 34 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 30 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 26 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 25 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 19 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 16 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 15 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 14 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 5 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 2 آویژه طرح پارکت چوب جناقی محصول چوب جناقی 1 آویژه طرح

پارکت چوبی هرینگبون (جناغی) یک سبک محبوب است که در آن تایل های چوبی کوچک به صورت زیگزاگ در کنار یکدیگر قرار می گیرند. نام هرینگبون (Herringbone) از فرم اسکلت نوعی ماهی برگرفته شده است. شما می توانید از پارکت تمام چوب یا پارکت چوبی مهندسی شده برای دستیابی به یک طرح هرینگبون استفاده نمود.

پارکت چوبی شورون (جناقی) روشی برای چیدمان پارکت به صورت V -شکل است که در آن تایلهای پارکت با زاویه 45 درجه در کنار یکدیگر قرار می گیرند. پارکت شورون با انواع فضاهای داخلی، چه کلاسیک و چه مدرن سازگار است. درست مانند پارکت هرینگبون، مدل شورون نیز یکی از محبوب ترین و با ارزش ترین الگوهای نصب پارکت است.

محصولات مشابه